top of page

 >Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

De VN omschreef 17 universele duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die gelden voor alle landen in de wereld.

Deze doelstellingen zijn met elkaar verbonden en kunnen herleid worden tot 5 clusters - de 5 P’s van duurzame ontwikkeling: People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership. Deze doelstellingen richten zich op overheden, bedrijven, universiteiten en wetenschappelijke instellingen, verenigingen en organisaties, en ook op burgers, waar ook ter wereld. Dit betekent dat ze ook voor Reset een interessant kader bieden om onze missie, visie, strategie en waarden in uit te werken. We leggen uit hoe we in onze strategie concrete acties aan deze duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) koppelen.

 

We gaan er van uit dat de strategische keuzes allen in functie staan van missie en visie en dus rechtstreeks of onrechtstreeks hun invloed uitoefenen op de resultaten op dat vlak. We kiezen daarom om doelstellingen en indicatoren te bepalen per werkterrein. Op die manier komen we tot minstens één globale doelstelling per strategisch werkterrein. De doelstellingen kunnen verder worden opgevolgd aan de hand van een aantal indicatoren gelinkt aan de kerncijfers. Het hanteren van deze globale, strategische doelen geeft richting en houvast aan organisatie en haar medewerkers. Het laat een stukje zien waar we naar toe willen op middellange termijn.

Kringloopwinkel Reset

1.1  Werkterrein planet: hergebruik

 

Doelstelling 12: verantwoorde consumptie en productie
Wij willen met Reset zoveel mogelijk hergebruik creëren. In functie daarvan zamelen we gebruikte goederen in, die we vervolgens op een toegankelijke en laagdrempelige manier opnieuw aan de consument aanbieden. Hiermee dragen we ons steentje bij aan het milieu (een kleinere afvalberg) en verwezenlijken we onze belangrijkste doelstelling: hergebruik en recyclage in Limburg doen toenemen.

Met betrekking tot hergebruik hanteren we eenzelfde prioriteitsafbakening als de ladder van Lansink. We hebben hierin ook een opdracht op vlak van sensibilisering (draagvlak creëren), responsabilisering, en een voorbeeldfunctie. Daarmee willen we de consumenten nog bewuster maken van het belang van duurzaam consumentengedrag en de rol die zij daarin kunnen spelen.

 

1.1.1 Hoofddoelstelling hergebruik:

Tegen 2022 willen we een hergebruik realiseren van 6 kg per inwoner.

Op basis van sectorcijfers en concrete resultaten van bepaalde gemeenten in het verzorgingsgebied geloven we dat er voldoende potentieel aanwezig is om te groeien naar de in het nieuwe  UMBHA opgenomen doelstelling van 7 kg hergebruik per inwoner. We zetten dan ook actief in op het verder opkrikken van het hergebruik.

Op basis van de reële cijfers voor 2016 bedraagt het huidige hergebruik per inwoner voor vzw Reset gemiddeld 4,01 kg per inwoner. Vermits er niet meteen uitbreidingen op vlak van personeel of van de beschikbare middelen in het verschiet liggen en we enigszins haalbare, realistische doelen willen formuleren, zwakken we de doelstelling af naar 6 kg hergebruik per inwoner, te realiseren tegen 2022.

 

1.1.1 Hoofddoelstelling klimaat:

Tegen 2022 gaan we voor een positieve ecologische voetafdruk.

Een duurzame voetafdruk kan ook positief zijn, menselijk potentieel kan immers worden ingezet om de natuur te verrijken. Via onze hergebruikactiviteiten dragen we hier op een positieve manier aan bij. Indien we bijkomend inzetten op het verkleinen van de negatieve aspecten van onze werking kunnen we de balans voor onze organisatie positief laten overhellen. 

 

1.2 Werkterrein prosperity: werk en lokale verankering

 

Doelstelling 8: Eerlijk werk en economische groei
Het zwaartepunt in functie van tewerkstelling ligt op vaste medewerkers in het maatwerkstatuut. We sluiten echter geen andere statuten uit. Eventuele ambitieuze doelstellingen en schaarste op vlak van personeel laten andere opties toe: aanvullend op de sociale component kunnen we de vrijwilligerswerking uitbreiden. We kiezen bewust voor vormen van innovatieve arbeidsorganisatie: grote betrokkenheid van mensen, zo weinig mogelijk hiërarchische niveaus d.m.v. een vlakke organisatiestructuur, subsidiariteit op vlak van verantwoordelijkheden, …

We willen inspelen op vragen naar flexibiliteit en maatwerk. Dit doen we steeds binnen afgebakende grenzen, zodat de systemen hanteerbaar blijven. Bijvoorbeeld: werken met duidelijke afspraken op vlak van arbeidsduur: deeltijdse arbeid moet mogelijk zijn binnen alle echelons in de organisatie. Deze flexibiliteit vraagt echter ook een engagement van de medewerkers naar de organisatie. Op die manier ontstaat er een goed evenwicht.

 

 

1.2.1 Hoofddoelstelling werk:

Tegen 2022 werken we als innovatieve arbeidsorganisatie met een goed evenwicht tussen enerzijds de kwaliteit van de organisatie en anderzijds de kwaliteit van de arbeid.

 

Doelstelling 11: Duurzame steden en gemeenschappen
De aanwezigheid in verschillende steden en gemeenten is een voorwaarde voor de realisatie van onze doelstellingen. We zetten in op lokale verankering, lokale tewerkstelling, lokaal hergebruik, korte keten,... Inspelen op lokale gegevenheden maakt lokale accenten mogelijk, creëert een betere betrokkenheid tussen de organisatie en de lokale gemeenschap, besturen, klanten en verenigingen. Dat betekent dat we ook zoeken naar systemen en werkwijzen die het potentieel in de buitengebieden aanspreken. De autonome winkelpunten kunnen lokale acties initiëren, mits een win-win voor alle partijen. Indien initiatieven het lokale niveau overstijgen, worden deze best centraal gecoördineerd.

We willen niet noodzakelijk en enkel vasthouden aan onze bestaande winkelmodellen. We zetten in op lokale verankering, zichtbaarheid, aanwezigheid en spelen in op nieuwe tendensen en evoluties. Daarom zoeken we ook naar andere, meer aangewezen of innovatieve modellen, zonder de bestaande gegevenheden en locaties overboord te gooien. 

 

1.2.2 Hoofddoelstelling lokale verankering:

Tegen 2022 zijn we actief aanwezig in alle gemeentes van het verzorgingsgebied

Actieve aanwezigheid wil niet noodzakelijk zeggen dat we in alle gemeenten ook een winkelpunt kunnen/willen/moeten openen. We zullen in functie van de beperking op vlak van mensen en middelen creatief op zoek moeten naar andere mogelijkheden om de aanwezigheid te bewerkstelligen (winkels, brengpunten, brengmomenten, rondleidingen/bekendmaking, lokale samenwerkingen met andere partners, …)

 

1.3 Werkterrein people: geen armoede

 

Doelstelling 1: Geen armoede
De tewerkstelling van kansengroepen draagt in belangrijke mate bij aan de bestrijding van armoede (“Een job als hefboom.”). Daarnaast bieden we betaalbare en herbruikbare goederen aan in onze winkels. We maken voortdurend de afweging tussen het genereren van opbrengsten voor het financieren van de werking enerzijds en het hanteren van lage prijzen en een aanbod voor kansengroepen anderzijds. 

 

 

 

1.3.1 Hoofddoelstellingen armoede:

Tegen 2022 behouden we minimum het aantal tewerkstellingsplaatsen en het aantal begeleidingen van diverse doelgroepen.

 

Tegen 2022 zijn er concrete contacten en afspraken met de belangrijkste armoedeorganisaties uit het verzorgingsgebied via samenwerkingsovereenkomsten, kortingen of schenkingen,…

 

 

 

 

Doelstelling 5: Gendergelijkheid 

Wij geven gelijke kansen aan mannen en vrouwen en streven bovendien naar een gezonde mix op vlak van leeftijd, origine, …. Deze doelstelling is verankerd in ons beleid.

 

 

 

 

1.3.2 Hoofddoelstelling gendergelijkheid:

Tegen 2022 is de diversiteit op de werkvloer een goede afspiegeling van de maatschappij waarin we acteren.

1.4 Werkterrein peace: open communiceren als onderdeel van mvo

 

Doelstelling 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
In het kader van good governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) willen wij via onze Raad van Bestuur de vooropgestelde waarden en ethische codes in het beleid verankeren en bewaken. Een open en transparante communicatie over het beleid en de strategische keuzes is daar onlosmakelijk mee verbonden.

De rol van de RvB bestaat uit de wettelijk bepaalde opdrachten: toezicht/controle houden, het vastleggen, uitwerken en goedkeuren van het beleid en de strategische keuzes, de begroting met betrekking tot werking en investeringen, het organigram, personeelskader en personeelsbudget. De raad van bestuur delegeert de dagelijks leiding en de operationele werking van de vereniging aan de directie. Ze fungeert voor de directie als klankbord, sparringpartner en ondersteuner voor de praktische vraagstukken in de organisatie en wordt in deze rol voldoende geïnformeerd over de praktische werking. 

 

 

1.4.1  Hoofddoelstelling goed bestuur:

Als organisatie zijn we slagkrachtig en hebben we rendabiliteit om deze doelstellingen te bereiken.

1.5 Werkterrein partnership: samen de schouders onder onze doelen

 

Doelstelling 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Met Reset willen we door middel van partnerschappen onze doelen bereiken. Daarom vertrekt deze fusieorganisatie van een samenwerkingsmodel. Haar bestaansreden ligt in de bewuste keuze en het geloof dat we de zaken niet langer alleen moeten doen. Het samengaan van de vroegere organisaties is daarin een eerste stap. De deur staat echter open voor het aansluiten van anderen spelers - zowel Kringloopwinkels als andere organisaties - die mee willen werken aan onze relevante doelen. We zijn er van overtuigd dat deze schaalvergroting nodig is om onze lokale doelen beter te bereiken.

We willen actief inzetten op deze partnerschappen en samenwerkingsverbanden en denken daarbij onder andere aan lokale samenwerkingsverbanden, systemen van aandeelhouderschap voor medewerkers of een vorm van coöperatieve arbeidsorganisatie. Bij de uitbesteding van werkzaamheden bekijken we in eerste instantie samenwerkingen met andere sociaal economie actoren. 

 

 

1.1.1 Hoofddoelstelling partnerschappen:

Tegen 2022 werken we actief verder in en aan de lopende samenwerkingsverbanden en zijn we gericht op zoek gegaan naar bijkomende samenwerkingsmogelijkheden en partnerschappen.

Kringloopwinkel Reset
Kringloopwinkel Reset
Kringloopwinkel Reset
Kringloopwinkel Reset
Kringloopwinkel Reset
Kringloopwinkel Reset
Kringloopwinkel Reset
bottom of page