top of page

 >Strategisch kader

2023-2027

 

Om de focus helder te krijgen werd in eerste instantie de uiteindelijke impact gedefinieerd die we voor deze strategische planningsperiode willen realiseren:

 

‘De Limburgse [1] samenleving, leefomgeving en markt worden regeneratiever [2] door circulair gebruik van grondstoffen en producten.’

 

We vertalen deze ambitie in één algemene hoofddoelstelling:

 

‘We halen tegen 2027 in alle gemeenten van het verzorgingsgebied een hergebruikcijfer van 6 kg hergebruik per inwoner.’

 

 

[1] Limburg : We hebben niet de ambitie om kringloopactiviteiten uit te rollen buiten het eigen verzorgingsgebied. We zien het op grotere schaal echter ook als onze opdracht om andere partners te versterken.

[2] Regeneratiever : We streven naar een ruimer denkkader. We willen niet enkel in stand houden wat er is (cfr. de duurzaamheidsgedachte), maar vooral kijken naar het potentieel dat nog ontwikkeld kan worden. In andere woorden : wat is er nodig om het geheel gezonder, rijker, vitaler en meer levenskrachtig achter te laten dan dat we het gevonden hebben.   

27.png
22.png

We zien hierin drie belangrijke langetermijnresultaten die nodig zijn om onze impact waar te maken. We hebben deze net als de SDG’s gerangschikt in functie van het belang en de aandacht dat we hieraan willen geven:

Kringloopwinkel Reset
Kringloopwinkel Reset
Kringloopwinkel Reset
Kringloopwinkel Reset
Kringloopwinkel Reset
Kringloopwinkel Reset

Outcome 1:

Bewust gedrag dat levenslang & circulair gebruik van producten en grondstoffen centraal stelt.
 

Strategie gaat over scherpe keuzes maken, vanuit de impact en de outcomes gaan we er deze planningsperiode vanuit dat het werkterrein Planet en doelstelling 12: ‘Verantwoorde consumptie en productie’, met ‘Hergebruik’ als belangrijk focuspunt, een prioritaire plaats zal innemen.

 

Wij willen met vzw Reset zoveel mogelijk hergebruik creëren. In functie daarvan zamelen we herbruikbare goederen in, die we vervolgens op een toegankelijke en laagdrempelige manier opnieuw aan de consument aanbieden. Hiermee dragen we ons steentje bij aan het milieu (een kleinere afvalberg) en verwezenlijken we onze belangrijkste doelstelling: hergebruik en recyclage in Limburg doen toenemen.

 

Met betrekking tot hergebruik hanteren we dezelfde prioriteitsafbakening als de ladder van Lansink. We vinden dat we hierin een opdracht hebben op vlak van sensibilisering (draagvlak creëren), responsabilisering én een voorbeeldfunctie. Daarmee willen we de consumenten nog bewuster maken van het belang van duurzaam consumentengedrag en de rol die zij daarin kunnen spelen.

 

Met de realisatie van hergebruik en de daarmee gepaard gaande CO2-besparing creëren we een duurzame, positieve voetafdruk en dragen we op die manier bij aan de regeneratieve impact die we nastreven. We blijven inzetten op initiatieven om de uitstoot die we genereren, via de uitrol van onze werking, verder te verkleinen. 

Outcome 2:

Er is eerlijk, zin- en betekenisvol werk voor iedereen die wil en kan werken.

Binnen het werkterrein Prosperity, streven we via doelstelling 8 : ‘Eerlijk werk en economische groei’, naar ‘Eerlijk, zin- en betekenisvol werk voor iedereen die wil en kan werken’.

 

Het zwaartepunt i.f.v. tewerkstelling ligt op vaste medewerkers in het statuut maatwerk. We sluiten echter geen andere statuten uit.

 

We kiezen bewust voor vormen van innovatieve arbeidsorganisatie:

  • Grote betrokkenheid van medewerkers

  • Zo weinig mogelijk hiërarchische niveaus d.m.v. een vlakke organisatiestructuur

  • Outputgestuurde teams met een groot zelfstandigheidsniveau

 

Daarnaast spelen we in op vragen naar flexibiliteit en maatwerk. Dit doen we steeds binnen duidelijk afgebakende grenzen, zo blijven de systemen hanteerbaar. Zo werken we bijvoorbeeld met duidelijke afspraken over de arbeidsduur. Deeltijds werken moet volgens ons mogelijk zijn binnen alle facetten van de organisatie. Deze flexibiliteit vraagt anderzijds ook een engagement van de medewerkers naar de organisatie. Op die manier ontstaat er een goede balans.

 

We zien hier bijkomend voordelen op vlak van imago en lokale verankering. In die zin blijft ook de SDG-doelstelling 11 : ‘Duurzame steden en gemeenschappen’, voor Reset belangrijk.

De aanwezigheid in verschillende steden en gemeenten is een voorwaarde voor de realisatie van onze doelstellingen. We zetten in op lokale verankering, lokale tewerkstelling, lokaal hergebruik, korte keten,… Inspelen op lokale gegevenheden maakt lokale accenten mogelijk, creëert een betere betrokkenheid tussen de organisatie en de lokale gemeenschap, besturen, klanten en verenigingen.
 

Dat betekent dat we ook zoeken naar systemen en werkwijzen die het potentieel in de buitengebieden aanspreken. De autonome winkelpunten kunnen lokale acties initiëren, mits een win-win voor alle partijen. Indien initiatieven het lokale niveau overstijgen, worden deze best centraal gecoördineerd.


We willen niet noodzakelijk en enkel vasthouden aan onze bestaande winkelmodellen. We zetten in op lokale verankering, zichtbaarheid, aanwezigheid en spelen in op nieuwe tendensen en evoluties. Daarom zoeken we ook naar andere, meer aangewezen of innovatieve modellen, zonder de bestaande gegevenheden en locaties overboord te gooien. 

Outcome 3: Iedereen heeft voldoende bestaansmiddelen, zodat armoede persoonlijke ontplooiing niet beknot

In werkterrein Poverty ligt voor de organisatie een derde belangrijk langetermijnresultaat. We werken naar een wereld waar ‘iedereen over voldoende bestaansmiddelen beschikt, zodat armoede persoonlijke ontplooiing niet beknot’.

De tewerkstelling en competentieversterking van kansengroepen draagt in belangrijke mate bij aan de bestrijding van armoede (“Een job als hefboom.”). Daarnaast bieden we betaalbare en herbruikbare goederen aan in onze winkels. We maken voortdurend de afweging tussen het genereren van opbrengsten voor het financieren van de werking enerzijds en het hanteren van lage prijzen en een aanbod voor kansengroepen anderzijds. 

Reset is een kringlooppartner die helpt. Naast de goederen die we aanbieden in de winkels werken we actief samen met armoedeorganisaties en ondersteunen we hen via schenkingen, samenwerkingsmodellen rond inzameling en/of specifieke kortingssystemen. 

Outcome 4 : ‘Partnerschappen en Peace’

1.1 Partnerschap om doelstellingen te bereiken

We vertrekken binnen Reset van een samenwerkingsmodel en willen door middel van partnerschappen onze doelen bereiken. Onze bestaansreden ligt in de bewuste keuze en het geloof dat we de zaken niet langer alleen moeten doen. De deur staat steeds open voor andere spelers - zowel kringloopwinkels als andere organisaties - die mee willen werken aan onze relevante doelen.

We willen actief inzetten op deze partnerschappen en samenwerkingsverbanden. Daarbij denken we onder andere aan lokale samenwerkingsverbanden, systemen van aandeelhouderschap voor medewerkers of een vorm van coöperatieve arbeidsorganisatie. Bij de uitbesteding van werkzaamheden bekijken we in eerste instantie samenwerkingen met andere sociale economie-actoren. 

 

1.2 Peace : open communiceren als onderdeel van MVO

In het kader van good governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) willen wij via onze Raad van Bestuur (RvB) de vooropgestelde waarden en ethische codes in het beleid verankeren en bewaken. Een open en transparante communicatie over het beleid en de strategische keuzes is daar onlosmakelijk mee verbonden.

De rol van de RvB bestaat uit de wettelijk bepaalde opdrachten:

  • Toezicht en controle houden

  • Vastleggen, uitwerken en goedkeuren van het beleid en de strategische keuzes, de begroting met betrekking tot werking en investeringen, het organigram, personeelskader en personeelsbudget.

  • Delegeren van dagelijkse leiding en operationele werking van de vereniging aan de directie

  • Fungeert voor de directie als klankbord, sparringpartner en ondersteuner voor de praktische vraagstukken in de organisatie en wordt in deze rol voldoende geïnformeerd over de praktische werking. 
     

We willen de organisatie goed besturen waardoor we als organisatie slagkrachtig en rendabel blijven om onze doelstellingen te bereiken.

SDG_12_optimized.png
SDG_08_optimized.png
SDG_11_optimized.png
SDG_01_optimized.png
SDG_17_optimized.png
SDG_16_optimized.png
bottom of page